Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en
transactie tussen Instituut Gwenny en een cliënt waarop
Instituut Gwenny deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Instituut

 1. De schoonheidsspecialiste van Instituut Gwenny zal de
  behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig
  met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang
  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan
  schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Instituut Gwenny is niet
  aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
  cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Instituut Gwenny zal de
  cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de
  behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan
  Instituut Gwenny melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag
  Instituut Gwenny 75% voor de afgesproken behandeling
  aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de
  salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op
  de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan
  de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken
  tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele
  afspraak annuleren en toch 75% van de behandeling aan de cliënt door
  berekenen.
 5. Instituut Gwenny moet verhindering voor een afspraak zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak
  aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot
  en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

 1. Instituut Gwenny vermeldt alle prijzen van de
  behandelingen en de producten zichtbaar in de praktijk.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of
  zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt kan direct na de behandeling contant betalen, overmaken via
  uw mobiel bankieren app of pinnen. De voorkeur gaat uit naar contant of
  overmaken via uw mobiel bankieren app.

5. Aansprakelijkheid

 1. Instituut Gwenny is niet aansprakelijk voor schade van
  welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van
  Instituut Gwenny is uitgegaan van door de cliënt verstrekte
  onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen,
  medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Instituut Gwenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal,
  of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
  meegebracht naar de salon.

6. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product,
  moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na
  ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de
  eigenaar van Instituut Gwenny.
 2. Instituut Gwenny moet de klager binnen 5 werkdagen
  adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal
  Instituut Gwenny de behandeling opnieuw verrichten zoals
  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos
  is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Instituut
  Gwenny het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal
  vergoeden.
 5. Indien Instituut Gwenny en de klager niet tot
  overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen
  aan de wetgever of mediator.

7. Garantie

 1. Instituut Gwenny geeft de cliënt een week (7 dagen)
  garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste
   over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect
   van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste
   geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf
   werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de
   schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft
   gebruikt.

  Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op
  de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

8. Beschadiging en/of diefstal

 1. Instituut Gwenny heeft het recht van de cliënt een
  schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of
  producten beschadigt.
 2. Instituut Gwenny meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene
  aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag
  blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Instituut
  Gwenny het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren
  zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Instituut Gwenny wordt gewerkt volgens de hygiëne
  regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke
  hygiëne regels.

10. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Instituut Gwenny en de cliënt
  is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van
  Instituut Gwenny en zijn ook in de praktijk beschikbaar
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene
  voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie
  zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

11. Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle
  vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de
  behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit
  voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke
  bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht
  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.